Sprawdź, czy Twój kod wygrywa 1.000zł.

Podaj numer telefonu:
Podaj kod z SMSa:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym numeru telefonu: przez Edipresse Polska S.A. w celach marketingowych na rzecz podmiotów trzecich.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym numeru telefonu: , przez Edipresse Polska S.A. podmiotom trzecim, które będą je przetwarzały w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dla numeru telefonu: , poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących od Edipresse Polska S.A. oraz od podmiotów trzecich, którym dane będą udostępnione.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dla numeru telefonu: , za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Edipresse Polska S.A. oraz od podmiotów trzecich, którym dane będą udostępnione
Wyrażam zgodę na profilowanie moich danych osobowych, czyli na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w tym numeru telefonu: , w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się.
Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Edipresse Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, bok@edipresse.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych). Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.